Könyveink

Könyveink

    A 2023-as jubileumi évben ünnepeltük Kis Szent Teréz születésének 150., és boldoggá avatásának 100. évfordulóját, 2025-ben pedig ünnepelni fogjuk szentté avatásának centenáriumát. Ebből az alkalomból a Sarutlan Kármelita Rend jubileumot hirdetett meg.

Talán ez a kegyelmi idő is jó alkalom arra, hogy Kis Szent Terézt még inkább felfedezzük. Magyar nyelven még mindig nem olvashatjuk az összes művét, de ebből az alkalomból felhívjuk a figyelmet néhány kiadványunkra, amelyet az elmúlt években ezzel a szándékkal jelentettünk meg.

Kis Szent Teréz utolsó beszélgetéseit, amelynek fordítását Jakubinyi György érsek atya már az 1970-es években elkészítette, most végre a nevével fémjelezve és a hiányzó részekkel kiegészítve veheti kezébe az olvasó, hogy felfedezze a halálos kórral és a hitellenes kísértésekkel küzdő Teréz nővér belső útját az örökkévalóság küszöbe felé.

A Tanácsok és emlékek nővérének és novíciájának, Céline/Genovéva nővérnek a tollából származnak, és Terézt, mint újoncmesternőt mutatják be számunkra, amint haláláig fáradhatatlanul küzd azért, hogy a rábízottakat igazi szerzetesnőkké formálja.

A Versek és imák minden bizonnyal Teréznek a legkevésbé ismert arcát tárják fel számunkra. A bevezetők és a kritikai jegyzetek hasznos segítséget nyújtanak számunkra e versek és imák keletkezési körülményeit illetően, valamint segítenek mélyebben megragadni azok tartalmát. Igazi kincsekre, igazgyöngyökre találhat benne minden nyitott szívű olvasó.

A Kis Szent Terézzel a hit, remény és szeretet útján című kötet hat előadást tartalmaz, amelyek egy papok számára tartott lelkigyakorlat során hangzottak el. Ezekben is sok még kiadatlan szöveg található annak ábrázolására, hogyan élte meg és tanította megélni Teréz nővér a hit, a remény és a szeretet isteni erényeit.

A Teréz és Ferenc című kötet egy francia vatikáni újságírónő könyve, amelyben azt tárja fel, hogyan született meg Ferenc pápában a Kis Szent Terézzel való barátság, és hogyan éli meg azt a mindennapokban. Nagyon szép tanúságtétel a hitről.

Kis Szent Teréznek továbbra is van mondanivalója ‒ számunkra is. Nekünk is mondja: „Nővéred és barátnőd vagyok, mindig őrködni fogok fölötted.”

Katalin nővér

A kötetek kolostorunkban is beszerezhetők. 

xxxxxxx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Noëlle Thabut: Az Írások értelme

 

Rafael atya könyvajánlója

 

Marie-Noëlle Thabut-t a Biblia iránti szenvedély hajtja, amelyet szeretne továbbadni és mindenki számára hozzáférhetővé tenni. Nagy családból származik, ahol a hit és a szolidaritás mindig is fontos szerepet játszott, jogot tanult, majd férjhez ment, és úgy döntött, hogy gyermekei nevelésének szenteli magát. Ugyanakkor bekapcsolódott a plébániai munkába, először katekétaként, majd plébánosa felkérésére liturgikus animátorként. Hamar rájött, hogy az énekek kiválasztása az adott nap szövegeitől függ, és szerette volna elmélyíteni ismereteit a Bibliában, ahol Isten fokozatosan tárja fel magát. Beiratkozott az Institut Catholique de Parisra teológiát tanulni, és a bibliai hébert is megtanulta, hogy eredeti nyelvén is megértse a Szentírást. Családi kötelezettségei miatt tíz évébe telt, mire elvégezte a négyéves képzést. Ezután heti adássorozatot indított a Notre Dame Rádióban, és zarándoklatokat szervezett a Szentföldre. Versailles-i plébániáján még mindig nagyon aktív, és bibliai héber nyelvet tanít a város ökumenikus intézetében. Rádióműsorainak sikere miatt egy kiadó felkérte, hogy adja ki azokat. Így hát átdolgozta és hat kötetben megjelentette L'intelligence des écritures (Az Írások értelme) címmel. Ezek a könyvek további biblikus témájú könyvekhez vezettek: Le Messie, Le tour de la Bible en 40 jours, Petite initiation biblique, A la découverte du Dieu inattendu (magyarul: A váratlan Isten felfedezésén) és egy személyesebb mű, amely saját betegség- és szenvedésélményeinek gyümölcse, Jób könyvéhez írt kommentárja, Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu.

Az Írások értelme egyes kötetei a vasárnapok olvasmányainak (olvasmány, zsoltár, szentlecke és evangélium) magyarázatait tartalmazzák. Eddig magyarul három kötet jelent meg, az A év kiemelt időszakai az 1. kötetben, az A év évközi vasárnapjai a 2. kötetben, és a B év kiemelt időszakai (adventi, karácsonyi, nagyböjti, húsvéti idő) a 3. kötetben. Tervben van mind a hat kötet kiadása. Melegen ajánlom nem csak papok számára, akiket könnyen kisegíthet egy-egy mondatával, kérdésével, reflexiójával, hanem főként a hívők számára, akik szeretnék megismerni és megérteni a Szentírást. Amikor az Egyház egy új szentírási könyv olvasásába kezd, Marie-Noëlle ugyanis mindig megragadja az alkalmat, hogy bemutassa az adott könyvet, elhelyezze azt időben és keletkezési körülményei között, de ugyanezt kiváló pedagógiai érzékkel gyakran megismétli az egyes szövegek kapcsán is. Ha valaki végigolvassa a hat kötetet, egészen máshogy fog Istenre, a történelemre, saját életére és a Bibliára gondolni. Marie-Noëlle ugyanis nemcsak tanító, hanem egyúttal tanú is, olyan ember, aki szenvedélyesen szereti és megszeretteti a Szentírást.

A kötetek beszerezhetők kolostorunkban is.

 

Katalin nővér, a fordító

xxxx  xxxx

 

SZENT TERÉZ VÁLASZOL
 
Hogyan imádkozzunk?
1-7 kötet
 
Sr. Johanna- Andrea OCD
 

2018 tavaszán az erdélyi Mária Rádió fölkérte közösségünket, a Kis Szent Teréz Kármelt, hogy készítsen két hetente egy-egy fél órás rádióműsort. 2018 júniusa óta sugározzák a műsorokat. A cél, hogy a Kármel lelkisége közkinccsé váljon, elsősorban szentjei által. Ezért mindenekelőtt Avilai Szent Teréz Önéletrajzára esett a választás, hogy a hallgatók érzékeljék: mennyit küzdött ő is emberi gyöngeségeivel, valamint környezetével, amely a legtöbbször nem értette őt. Az Önéletrajzban nem egy „kész” szent áll előttünk, hanem egy kereső, bukdácsoló hús-vér ember, akiben önmagunkra ismerhetünk. Miközben elmeséli életét, küzdelmeit, hasznos tanácsokat ad a lelki életre vonatkozóan nemcsak nekünk, szerzeteseknek, hanem mindenki számára. 

 
A kötetek beszerezhetők kolostorunkban is.
 
 
xxx
 
 

Figyelemre méltó lelki útikalauzt tarthatunk a kezünkben, amely Avilai Szent Teréz A belső várkastély című könyvének segítségével ajánl egy mindenki számára választható lelki utat. Most, amikor „Először az emberiség történelme során egy egész földrész arra a pontra jutott, hogy elforduljon valamitől, amire létét alapozta kétezer éven át. Ezen időszak alatt háromszor ölték meg Istent: először a kereszten időszámításunk kezdetekor, másodszor a gyanakvás mesterei, akik bevezették az ateizmus lehetőségét a XIX. század végén, a XX. század elején, harmadszor pedig most, az európai kontinens jelenében. Európa csendesen és feltűnés nélkül elveti a keresztény Isten gondolatát, kiszámíthatatlan következményekkel járó paradigmaváltást idézve elő ezzel.” (Első lakás 1.) Ebben a történelmi helyzetben kíván a szerző egy lehetséges kiutat mutatni a lelki válságból, Szent Teréz személyes tapasztalatából és tanításából kiindulva. Rávezeti az Olvasót, hogy meglássa, számára is lehetséges egy személyre szabott lelki út, mégpedig a saját keresztény hagyományunk talaján maradva. „Isten hanyatlása a vén Európában és a keresztény egyházak ebből eredő válsága egyáltalán nem pusztította ki a vallás iránti érdeklődést, sőt, a vallásosság új formáinak kialakulását eredményezte, a különféle szekták elszaporodásától bizonyos filozófiai és politikai ideológiák burkolt vallássá alakulásán át egészen az istentapasztalat megélésének keleti típusú megközelítéséig. A transzcendenciától megsebzett ember az éjszakában továbbra is az ismeretlen Istent keresi.” (Első lakás 1.) Mi az Egyházon belül Jézus Krisztusban találunk rá az egy igaz Istenre. Jézus Krisztus az ajtó, akin keresztül beléphetünk Isten misztériumába.

 

A kötetek beszerezhetők kolostorunkban is.
 
 
xxx

 

 
 
 
SZÁRNYAID OLTALMÁBAN
 

Jézusról nevezett Szent Teréz A tökéletesség útja c. művét nővérei kérésére írja meg, és bepillantást enged a kármelita nővérek életébe, ezért jelen könyvünkhöz az illusztrációt egy mai kármelita kolostor életképei adják. Szent Teréz ugyanakkor nemcsak nekik szánja írását, hanem mindazoknak, akik szeretnék gyakorolni a belső imát. Nagybátyjától – aki világi hívő – kapja azt a könyvet (Francisco de Osuna: Harmadik Lelki Ábécéskönyv), amely megerősíti őt a belső ima útján. Tapasztalatait, melyeket ezen az úton szerez, megbeszéli olyan világi emberekkel is, akik gyakorolják ezt az imát (elmélkedés, szemlélődés). Szent Teréz mindenkit buzdít, hogy kezdje el élni az Istennel való bensőséges kapcsolatot, valamint tartson ki ebben a barátságban – ami számára a belső ima –, és az első, akit megtanít rá, az édesapja.

Az emberi lélek Jegyese Isten, akár világi hívőről van szó, aki egyedül vagy házasságban él, akár szerzetesről vagy papról, aki lemondott a házaséletről. Az evangéliumi tanácsok: szegénység, tisztaság, engedelmesség – minden kereszténynek szólnak, életállapottól függetlenül. Aki házasságban él – az Egyház törvényei szerint – és megőrzi a hűséget, a lehető legtisztább életet él, akárcsak az a pap, szerzetes vagy szerzetesnő, aki megőrzi a hűséget a cölibátusban, illetve a szüzességben.  A tisztes szegénység mindenki számára kívánalom: nem halmozunk javakat, csak annyit tartunk meg, amelyre nekünk és a ránk bízottaknak szüksége van. Az engedelmesség úgyszintén, hiszen ha a családban nem engedelmeskednek egymásnak (férj-feleség, gyermekek), viszálykodással telnek a mindennapok. Az erények gyakorlása – a saját életállapotnak megfelelően – minden keresztény számára az Életet jelenti.

Az Istennel való személyes kapcsolat nem a papok és a szerzetesek kiváltsága. Minden ember arra van hivatva, hogy a mindennapi belső személyes imában megismerje Teremtőjét, Vele éljen és befogadja a Szentháromság egy Isten szeretetét, aki mindannyiunkban benne él, csak be kell hozzá lépnünk a szívünkbe, hogy föltárhassa Önmagát és nekünk adhassa ajándékait. Ezek nem a rendkívüli, látványos dolgok, amelyek pusztán járulékos elemei lehetnek az imának (pl. látomások) – és amelyek jobb, ha nincsenek, Keresztes Szent János szerint –, hanem Isten mély, benső barátsága, amelyben a Szentlélek öröme és békéje lesz osztályrészünk, már itt a földön. Van úgy, hogy az imában érzékeink nem tapasztalják Isten jelenlétét, és unatkozunk. Szent Teréz tanítja, hogy ekkor se hagyjuk abba az imát, tartsuk meg az Istennek szentelt időt, és szenvedjük el az unalmat, megengedve Istennek, hogy velünk legyen. Ebben a szárazságban és egyéb külső-belső szenvedésben tisztul a lélek, mígnem alkalmassá válik arra, hogy Istennel éljen a szeretetben. Ekkor már nem azért van Istennel az imában, mert közben jóleső érzések töltik be, hanem magáért Istenért, akit önzetlenül viszontszeret, akár sötétben vannak érzékei, akár világosságban. Az igazi szeretetet csak Istentől lehet megtanulni, aki maga a Szeretet. Mindannyian azért születtünk, hogy ennek a Szeretetnek részesei legyünk.

Jelen kis könyv ebben szeretne segíteni Jézusról nevezett Szent Teréz egyháztanító A tökéletesség útja c. műve alapján összeállított gondolatokkal.

 

A kötetek beszerezhetők kolostorunkban is.
 
MEGRENDELHETŐ:
Magyarországon: www.prosperod.hu
Külföldön: www.bookline.hu

 

Képgaléria: Könyveink

Ez a képgaléria üres.